Sta donosi novi pravilnik o bezbednosti na radu i sta su poslodavci u obavezi da obezbede svojim zaposlenima do kraja 2018.godine?

Pravilnik o bezbednosti na radu

Prema novom pravilniku o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, poslodavci u Srbiji su u obavezi da obezbede pružanje prve pomoći, osposobe odgovarajući broj zaposlenih za pružanje prve pomoći i obezbede sredstva i opremu za pruzanje prve pomoći u skladu sa procenjenim rizicima, tehnološkim procesom, organizacijom, prirodom i obimom procesa rada, broja zaposlenih, broja radnih smena, broja lokacijski odvojenih jedinica, učestalošću povreda na radu i udaljenošću do najbliže medicinske ustanove.

Pravilnik koji je donet u sladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu predviđa da za pružanje prve pomoći moraju biti osposobljeni rukovodioci, kao i najmanje 2% od ukupnog broja zaposlenih u jednoj radnoj smeni ili lokacijski odvojenoj jedinici. Kod mesta rada sa povećanim rizikom, mora da bude prisutan najmanje jedan zaposleni koji ima završeno osnovno osposobljavanje za pružanje prve pomoći. Pored obaveze osbosobljavanja radnika za pružanje prve pomoći, svaki poslodavac mora da nabavi ormarić za prvu pomoć ili prenosivu torbu za pružanje prve pomoći, kako ne bi zavisili isključivo od pozivanja medicinske pomoći. Prva pomoć mora u svakom trenutku i na svim lokacijama da bude na dohvat ruke zaposlenima.

 

OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIH ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI

osposobljavanje za pruzanje prve pomoci

Poslodavac je dužan da obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj okolini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu i omogući njihovo osposobljavanje za pružanje prve pomoći. Osnovno osposobljavanje obuhvata prolazak teorijskog i praktičnog programa u skladu sa procenjenim rizicima na radnom mestu. Program obuhvata osnovno osposobljavanje za pružanje prve pomoći za sva radna mesta u radnoj okolini i napredno osposobljavanje za pružanje prve pomoći za radna mesta sa povećanim rizikom. Osposobljavanje je potrebno vršiti na svakih pet godina, a od osposobljavanja su oslobođeni oni koji su ranije položili ispit iz prve pomoći i zdravstveni radnici. Na radnim mestima sa povećanim rizikom svi zaposleni moraju biti osposobljeni da pruže prvu pomoć, dok na radnim mestima koji se ne vode kao radna mesta sa visokim rizikom moraju biti upućeni ko je određen i osposobljen za pružanje prve pomoći.

 

KO IMA PRAVO NA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

pravo na bezbednost na radu

Pravo na bezbednost i zdravlje na radu imaju:

 • zaposleni;
 • učenici i studenti kada se nalaze na obaveznom proizvodnom radu, profesionalnoj praksi ili praktičnoj nastavi (radionice, ekonomije, kabineti, laboratorijei dr.);
 • lica koja se nalaze na stručnom osposobljavanju, prekvalifikaciji ili dokvalifikaciji;
 • lica na profesionalnoj rehabilitaciji;
 • lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora dok rade u privrednoj jedinici zavoda za izvršenje kazne zatvora (radionice, gradilišta sl.) i na drugom mestu rada;
 • lica na dobrovoljnim i javnim radovima organizovanim u opštem interesu, radnim akcijama i takmičenjima u vezi sa radom;
 • lica koja se zateknu u radnoj okolini radi obavljanja određenih poslova, ako je o njihovom prisustvu upoznat poslodavac.

 

SREDSTVA I OPREMA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI

oprema za pruzanje prve pomoci

Poslodavac je, po Pravilniku (“Sl. Glasnik RS” broj 109/16), dužan da obezbedi zidni ormarić ili prenosivu torbu za pružanje prve pomoći u svim radnim prostorijama i prostorima namenjenim za rad na otvorenomi to:

 • 1 komplet prve pomoći do 20 zaposlenih
 • 2 kompleta prve pomoći od 21 do 100 zaposlenih
 • I dalje,na svakih sledećih 100 zaposlenih još po jedan komplet prve pomoći.

Komplet prve pomoći uređen Pravilnikom (“Sl. Glasnik RS” broj 109/16) obuhvata:

sastav prve pomoci

Na osnovu Uredbe o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća (Sl.glasnik RS BR.3/2011 i 37/2015) poslodavac je u obavezi da ima, u svakom pojedinačnom objektu u kojem obavlja delatnost, posebne komplete prve pomoći radi pružanja zaštite u slučaju elementarnih nepogoda i drugih nesreća. Vrsta i broj ovih kompleta zavise od broja zaposlenih u pojedinačnom objektu:

 • Poslodavaci u čijem pojedinačnom objektu radi do 20 zaposlenih dužna su da imaju jedan komplet prve pomoć i sledećeg sastava:

 

prva pomoc 2

 • Poslodavci koji imaju od 21 do 100 zaposlenih dužna su da pored navedenog tipa kompleta imaju i još jedan komplet prve pomoći sledećeg sastava:

sastav prve pomoci 3

 • I dalje, nasvakih 200 zaposlenih još po jedan kompletprvepomoći (Tabela 3.)

U ormariću ili torbi mora da stoji i uputstvo za pružanje prve pomoći, mora da bude istaknuto u prostorijama firme na vidnom i lako uočljivom mestu. Na spoljašnjoj strani ormarića mora da se nalazi znak crvenog krsta i označene adrese i brojevi telefona najbliže službe hitne pomoći i zdravstvene ustanove koja pruža specifične usluge za pojedine povrede (npr. Centar za trovanja, Centar za opekotine itd.), najbliže policijske stanice i vatrogasne službe, ali i imena zaposlenih određenih i osposobljenih za pružanje prve pomoći.

 

KAZNE ZA NEPOSEDOVANJE ZIDNE APOTEKE

zidna apoteka

Pri kupovini ormarića prve pomoći veoma je važno obratiti pažnju da je ormarić obeležen kao medicinsko sredstvo i da je registrovan u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije jer kupovinom medicinskih sredstava od neovlašćenih lica izlažete se kontroli nadležnih inspekcija zbog pribavljanja medicinskih sredstava sumnjivog kvalitetaNepostupanjem po Pravilniku i Uredbi (donete od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja) i neposedovanjem zidnih apoteka, poslodavac rizikuje da plati visoke zakonske kazne koje se kreću od 800.000,00 do 1.000.000,00 dinara. Osim toga, pomenutim Pravilnikom i Uredbom je takođe predviđena obaveza pravnih lica da prilikom upotrebe pojedinih komponenti iz kompleta (otvaranja kompleta prve pomoći) odmah izvrše dopunu istih.

Poslodavci će do kraja 2018.godine morati da obezbetite svojim zaposlenima sredstva i opremu za bezbedan rad i time umanje i izbegnu moguće tragične posledice povreda na radu kao i plaćanje visokih zakonskih kazni.

Related News